REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1
[definicje]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.yellowtask.com
 2. Serwis internetowy jest prowadzony przez Risenet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000637823, NIP: 7010615155, REGON: 365432917, e-mail: biuro@risenet.pl.
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:
  1. Administrator - główny Użytkownik danego Klienta, który może zakładać Konta Użytkownikom w ramach swojej działalności i nadawać upraw-nienia wewnątrz Konta
  2. Formularz Rejestracji - funkcjonalność Serwisu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta
  3. Formularz Kontaktowy - funkcjonalność Serwisu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) i skontaktowanie się z Risenet
  4. Klient - przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, który zakłada Konto Administra-tora poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji
  5. Konto - funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Administratorowi i Użyt-kownikowi, po zalogowaniu się w Serwisie za pomocą indywidu-alnego loginu i hasła, dostęp do zasobów w systemie informa-tycznym 
  6. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe, cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące produktów, usług i funkcjonalności ofero-wanych przez Risenet
  7. Okres rozliczeniowy - okres działania Systemu CRM, za jaki uiszcza się Opłatę 
  8. Okres próbny - okres wynoszący 30 dni, podczas którego Klient może korzystać z Systemu CRM za darmo, przysługujący Klientowi po dokonaniu pierwszej rejestracji w Serwisie
  9. Opłata - łączna miesięczna opłata z tytułu korzystania z Systemu CRM
  10. Risenet - podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2
  11. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.yellowtask.com
  12. System CRM - system zarządzania relacjami z klientami dostępny dla Klienta po dokonaniu rejestracji
  13. Usługa - Usługa lub Usługi świadczone przez Risenet na zasadach określo-nych w Regulaminie
  14. Użytkownik - podmiot upoważniony przez Administratora do korzystania z Sys-temu CRM
  15. Zamówienie - zamówienie Systemu CRM dokonane przez Klienta za pośrednic-twem Serwisu


§ 2
[postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Risenet Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Risenet i Klienta.
 2. Risenet świadczy rzecz Klienta następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);
  2. dostęp do systemu zarządzania relacjami z klientami Klienta („Usługa CRM”);
  3. przesyłanie Newslettera („Usługa Newslettera”).
 3. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, z wyjąt-kiem pkt. 2) Risenet świadczy bezpłatnie.
 4. Umowa dotycząca Usługi Konta zawarta jest z momentem rejestracji i świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Risenet odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@risenet.pl lub pisemnie na adres: Risenet sp. z o.o., Prosta 51, 00-838 Warszawa. Po przesłaniu oświadczenia Risenet niezwłocznie usunie Konto Klienta. Rezygnacja z Usługi Konta nie wpływa na obowiązek uregulowania Opłat należnych Risenet do chwili złożenia oświadczenia o rezygnacji.
 5. Umowa dotycząca Usługi CRM zawarta jest z momentem złożenia Zamówienia i świadczona jest przez jeden Okres rozliczeniowy, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta odpowiednich Opłat. W przypadku Okresu Próbnego Usługa CRM świadczona jest od momentu dokonania rejestracji do czasu zakończenia Okresu Próbnego.
 6. Umowa dotycząca Usługi Newslettera zawarta jest w momencie zapisu na Newsletter i świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastą-pić przez przesłanie Risenet odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednic-twem poczty elektronicznej na adres biuro@risenet.pl lub pisemnie na adres: Risenet sp. z o.o., Prosta 51, 00-838 Warszawa.
 7. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji i Formularzu Kontakto-wym danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
 8. Klient oraz Użytkownik mają obowiązek korzystania z Serwisu i Systemu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa. Zarówno Klient, jak i każdy Użytkow-nik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Klient i Użytkownik ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez sie-bie danych.
 10. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności nie-zbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z do-stępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mo-zilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.
 11. Konto nie może zostać założone przez konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 3
[Konto]

 1. Założenie Konta wymaga:
  1. wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie przez podanie wyma-ganych w nim danych, w tym adresu e-mail oraz hasła, którego Klient będzie używał do logowania się na Konto;
  2. zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu; oświadczenie o akceptacji Regulaminu składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej op-cji pod Formularzem Rejestracji;
  3. kliknięcie przycisku potwierdzającego założenie Konta.
 2. Risenet zastrzega sobie możliwości rozszerzenia Formularza Rejestracyjnego o dodat-kowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
 3. Po założeniu Konta Klient uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się w Serwisie.
 4. Klient może wyznaczyć Administratora w celu zarządzania Kontem i dostępem do Kon-ta.
 5. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostęp-nego w Serwisie i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Użyt-kownika oraz kliknięcie przycisku logowania.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Użytkownik zo-bowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta Użytkownika.
 7. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Risenet o każdym przypadku naru-szenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakim-kolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 8. Risenet dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych w ramach korzystania z Usługi była bezpieczna tzn., aby przesyłane przez Internet informacje zostały transmitowane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 9. Risenet zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

§ 4
[newsletter]

 1. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Risenet Newslettera, za pośred-nictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mail, na zasadach okre-ślonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter może zawie-rać informację handlową.
 2. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, zostaje zapisany do New-slettera z chwilą wprowadzenia swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” i kliknięcia odpowiedniego przycisku.

§5
[system CRM]

 1. Risenet świadczy Usługę Systemu CRM odpłatnie. Po dokonaniu pierwszej rejestracji danemu Klientowi przysługuje jednak Okres próbny, podczas którego Klient może ko-rzystać z Systemu CRM za darmo.
 2. Okres próbny trwa od momentu aktywacji Konta.
 3. Po zakończeniu Okresu próbnego Klient może zamówić dostęp do Systemu CRM na kolejny Okres rozliczeniowy. Po Zamówieniu Risenet wystawi Klientowi fakturę VAT z Opłatą za dany Okres rozliczeniowy.
 4. Opłaty są wnoszone z góry za dany Okres rozliczeniowy.
 5. Okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
 6. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat za korzystanie z Usługi CRM znajdują się w Cenniku zamieszczonym na stronie Serwisu.
 7. Nieuiszczenie Opłaty w terminie określonym w doręczonej Klientowi fakturze VAT skutkować będzie zablokowaniem dostępu Klienta do Konta, a w konsekwencji wszel-kich Użytkowników konta Klienta. Dokonanie wpłaty Opłaty skutkować będzie odblo-kowaniem tego dostępu.
 8. Opłata może zostać uiszczona jedynie przez dokonanie przelewu.
 9. Wszelkie zmiany w cenniku Opłat będą ogłaszane na stronie Serwisu oraz będą obo-wiązywać Klienta od następnego Okresu rozliczeniowego. Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

§ 6
[reklamacje]

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Usług w formie:
  1. pisemnej na adres: Risenet sp. z o.o., Prosta 51, 00-838 Warszawa;
  2. droga elektroniczną na adres e-mail: biuro@risenet.pl.
 2. Risenet rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Risenet do złożo-nej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że Risenet uznał reklama-cję za uzasadnioną.

§ 7
[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest Risenet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000637823, NIP: 7010615155, REGON: 365432917, e-mail: biuro@risenet.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników Serwisu odbywa się̨ zgod-nie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. W ramach działalności Serwisu przetwarzane są dane osobowe podane przez Klientów lub Użytkowników takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby, adres e-mail.
 4. W ramach działalności Serwisu zbierane mogą być ponadto informacje o czasie nadej-ścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Klient lub Użytkownik został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Klient lub Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów admini-strowania Serwisem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Umowy.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników następuje w celu:
  1. zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksy-malnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z danej usługi;
  2. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą - kontaktowania się przez Risenet z osobami, które przesłały zapytanie za pośrednictwem Formularza Kon-taktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 5 lat od dnia przesłania zapytania;
  3. prowadzenia przez Risenet marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Administrator przechowuje je do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecy-duje o ich usunięciu.
 7. Klientowi i Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Administrator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególno-ści Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyj-ne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagro-żeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieu-prawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Klient może skie-rować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@risenet.pl lub pisemnie na adres Risenet sp. z o.o., Prosta 51, 00-838 Warszawa.

§ 8
[pliki cookies]

 1. W ramach działalności Serwisu są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika końcowego. Przez używanie pli-ków cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Risenet lub podmioty z nim współpracujące.
 2. Pliki cookies mogą być:
  1. plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia strony Serwisu przez użytkownika końcowego, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;
  2. plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu użytkownika końcowego przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez użyt-kownika końcowego.
 3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:
  1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Serwisu;
  2. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
  3. zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień strony interne-towej;
  4. zapamiętania adresu e-mail i hasła za pomocą, których użytkownik końcowy logu-je się do Serwisu.
 4. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użyt-kownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 5. W ramach działalności Serwisu mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Risenet.
 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmie-nione przez użytkownika końcowego.
 7. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego kompu-tera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji mogą jednak wystąpić problemy z działaniem niektórych funkcjonalności Serwi-su.
 8. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik koń-cowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonen-ta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainsta-lowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końco-wym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby użytkownik końcowy nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkret-nej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następują-cymi adresami stron internetowych:
  1. przeglądarka Firefox;
  2. przeglądarka Chrome;
  3. przeglądarka Internet Explorer;
  4. przeglądarka Microsoft Edge;
  5. przeglądarka Opera;
  6. przeglądarka Safari.

§ 9
[zmiana Regulaminu]

 1. Risenet jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Risenet – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie.
 3. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na ad-res Risenet. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektro-niczną, Risenet niezwłocznie usunie Konto Klienta.

§ 10
[postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie Risenet.
 2. W stosunkach pomiędzy Risenet a Klientami nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności prawo odstą-pienia od umowy świadczonej drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2018 r.