OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Risenet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000637823, NIP: 7010615155, REGON: 365432917, e-mail: biuro@risenet.pl;
 2. moje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z usługi;
  2. prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Administrator przechowuje je do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.
 3. przysługują mi następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 4. Administrator może udostępnić moje dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: dostawcy usług informatycznych (np. hostingodawcy i podmioty zajmujące się wysyłką maili) oraz podmioty świadczące usługi informatyczne.
 5. w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Risenet sp. z o. o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@risenet.pl;
 6. podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz otrzymywania informacji handlowej od Administratora.